• Uknjiženje kuća i stanova i promena imaoca prava u Katastru nepokretnosti
  • Konverzija prava korišćenja u pravo svojine
  • Ubrzanje postupka u Katastru nepokretnosti
  • Pribavljanje izvoda iz lista nepokretnosti